Nieuws

WERKGEVERSLASTEN VARIËREN IN 2015

De werkgeverslasten voor 2015 laten een variërend beeld zien. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

De premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) die werkgevers zijn verschuldigd, dalen in 2015. Ook dalen de pensioenpremies voor werkgevers. Een andere meevaller is het schrappen van de zogenaamde ‘crisisheffing’ van 16%. Die betaalden werkgevers de afgelopen twee jaar over alle lonen boven 150.000 euro per jaar. Werkgevers in de Overheid en Zorg & Welzijn hebben in 2015 te maken met hogere sectorpremies.

Voor een medewerker in de sector Transport met een brutoloon van 2.500 euro is een werkgever maandelijks ruim 28 euro minder kwijt aan pensioenpremie en werkgeverspremies ten opzichte van 2014. Een werknemer in de Bouwsector met eenzelfde salaris, is ten opzichte van vorig jaar 2 euro per vier weken duurder geworden. Een medewerker in de sector Metaal & Techniek met een maandsalaris van 5.000 euro kost werkgevers in deze branche bijna 42 euro minder. Iemand die in de sector Bouw werkt en elke vier weken 5.000 euro verdient, is slechts 1 euro goedkoper dan vorig jaar.

Stijgers en dalers

Net als in 2014 daalt het bedrag dat werkgevers voor de ZVW moeten betalen. Ook de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) daalt voor alle werkgevers: van 2,15% naar 2,07% in 2015.

De sectorpremies geven een wisselend beeld. De gemiddelde sectorpremie daalt van 2,68% naar 2,16%, maar de sectorpremies bij Zorg & Welzijn en Overheid stijgen fors. De sectoren Transport en Metaal & Techniek laten daarentegen juist een daling zien.

De WIA-basispremie stijgt voor alle werkgevers van 5,45% naar 5,75%. Dit is inclusief 0,5% opslag kinderopvang. De maximum premie stijgt van 2.802 euro naar 2.988 euro.

Zorg & Welzijn: dalende werkgeverslasten ondanks stijgende sectorpremie

Werkgevers in de sector Zorg & Welzijn betalen minder pensioenpremie. De basispremie voor de WIA en de sectorpremie, waarmee de WW wordt gefinancierd, stijgen juist. De sectorpremie stijgt van 1,73% naar 2,05%. De maximumsectorpremie stijgt van 74,12 euro naar 88,79 euro in 2015.

Een medewerker in deze sector met een salaris van 2.500 euro per maand, is per 1 januari 10 euro goedkoper geworden. Medewerkers met een loon van 5.000 euro per maand, kosten hun werkgevers 16 euro minder.

Overheid: ook stijgende sectorpremie

In de sector Overheid werkt het eveneens door dat er minder pensioenpremie wordt betaald. De sectorpremie stijgt van 0,83% naar 1,25%; het maximum van de sectorpremie stijgt van 35,56 euro naar 54,14 euro.

Werkgevers in de sector Overheid betalen 17 euro minder voor een medewerker met een salaris van 2.500 euro per maand. Voor een ambtenaar met een loon van 5.000 euro zijn ze 33 euro minder kwijt.

Transport: sectorpremie daalt fors

In de sector Transport valt op dat de sectorpremie fors daalt: van 2,39% naar 1,66%. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van 102,40 euro naar 71,90 euro; een daling van bijna 30%.

Een medewerker die 2.500 euro per maand verdient, kost in 2015 28 euro minder. Iemand met een salaris van 5.000 euro, kost 30 euro minder.

Bouw: vanaf loon 3.000 euro hogere lasten

In de bouw dalen de werkgeverslasten vooral bij lagere lonen; vanaf een salaris van bruto 3.000 euro per maand nemen de lasten juist toe. Oorzaak is het heffingsloon, dat hoger wordt door lagere pensioenpremies en de bijtelling vakantiegeld. De sectorpremie wijzigt van 12,84% naar 12,83% en blijft dus nagenoeg gelijk. Hierbij is uitgegaan van de hoge sectorpremie voor arbeidsovereenkomsten van minder dan een jaar.

Bij een loon van 2.500 euro per vier weken is een werkgever 2 euro meer kwijt per medewerker. Iemand die 5.000 euro per vier weken verdient, kost 1 euro minder.

Metaal & Techniek: dalende kosten werkgevers

Werkgevers in Metaal & Techniek zien de sectorpremie dalen van 2,68% naar 1,97%; een daling van 26%. De maximum sectorpremie daalt hierdoor van 114,82 euro naar 85,33 euro; een daling van ruim 25%. Ook pensioenpremie voor werkgevers daalt.

Bij een salaris van 2.500 euro per maand nemen de werkgeverskosten af met 20 euro. Een medewerker met een maandloon van 5.000 euro kost in 2015 42 euro minder.

Over de berekeningen

Voor de berekeningen is uitgegaan van de bijdrage ZVW en de premies werknemersverzekeringen. Voor de premie Werkhervattingskas (WHK) is uitgegaan van de gemiddelde premies voor ZW, WGA-flex en WGA-vast. De sectorpremie is gebaseerd op sector 44.

 

Strikt genomen zijn alleen de ZVW, de WIA en de AWF één op één vergelijkbaar. Werkgevers betalen op individueel niveau voor de ZW- en WGA-lasten van werknemers die bij hen hebben gewerkt. Kleine werkgevers (loon in 2013 <314.000 euro) betalen nog wel een ZW- en WGA-premie op sectorniveau, grote werkgevers (loon in 2013 >3.140.000 euro) betalen een volledig individuele premie en middelgrote werkgevers (loon in 2013 >314.000 euro maar <3.140.000 euro) betalen een gewogen gemiddelde.

Gerelateerde artikelen